REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMORY NORMOBARYCZNEJ oraz SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z komory normobarycznej oraz zasady realizacji karnetów wydawanych przy zakupie usług świadczonych w komorze normobarycznej w przedsiębiorstwie Bikom Sp. Z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Ludowa 42 o numerze NIP 6292482692 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000695154 zwany dalej usługodawcą

 2. Przed skorzystaniem z komory należy zapoznać się dokładnie z przeciwwskazaniami uczestnictwa w komorze normobarycznej. Usługodawca nie odpowiada za decyzje Gości uczestniczących w sesjach oraz informuje, iż nie jest to produkt medyczny .

  1. Każdorazowe wejście do komory normobarycznej jest na odpowiedzialność osoby, która korzysta z sesji w komorze normobarycznej. Osoby decydujące się na sesję w komorze wchodzą na własną odpowiedzialność i są w pełni świadome działania i funkcjonowania komory normobarycznej.

  2. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność wejścia na seans w komorze normobarycznej spoczywa na rodzicu lub pełnoletnim opiekunie dziecka.

  3. Każdorazowe wejście do komory normobarycznej jest na odpowiedzialność osoby, która korzysta z sesji w komorze normobarycznej.

  4. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność wejścia na seans w komorze normobarycznej spoczywa na rodzicu lub pełnoletnim opiekunie dziecka z którym przychodzi niepełnoletnia osoba.

  5. Przeciwskazania :

   1. Kobiety w ciąży

   2. Zapalenie ucha oraz choroby pochodne

   3. Zatoki oraz bóle głowy

   4. Wszelkiego rodzaju ingerencje na żyłach tętniczych z przeciwskazaniem do przebywania w wyższym ciśnieniu oraz wszelkiego rodzaju zaciski, klamry zaciskowe pozostające w głowie

 3. Kontakt z recepcją jest możliwy poprzez podniesienie słuchawki domofonu i wciśnięcia przycisku z napisem „RECEPCJA”

 4. W wypadku zagrożenia osoba korzystająca powinna niezwłocznie skontaktować się z recepcją przez domofon znajdujący się w komorze.

 5. W przypadkach zagrożenia należy wcisnąć przycisk bezpieczeństwa .

  1. Nieuzasadnione wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa wiąże się z karą wynoszącą 1500 PLN związana z opróżnieniem komory normobarycznej z mieszanki powietrza i ponownym jej napełnieniu .

  2. Zawory bezpieczeństwa obsługuje tylko i włącznie osoba uprawniona . Jakakolwiek ingerencja w zawory bezpieczeństwa osoby korzystającej z komory normobarycznej wiązać się będzie z karą wynoszącą 1500 PLN związana z opróżnieniem komory normobarycznej z mieszanki powietrza i ponownym jej napełnieniu .

  3. Zakazuje się podpinania jakichkolwiek urządzeń do urządzeń znajdujących się w komorze bez zgody pracowników Normobarica

  4. Zakazuje się obsługi systemów sterujących oraz systemów bezpieczeństwa osobom do tego nieupoważnionym.

 6. Korzystanie z toalety w komorze normobarycznej jest w skrócie na tablicach informacyjnych opisane są na kartach , które umieszczone są w toalecie

  1. Korzystanie z WC – występuje zakaz wrzucania do toalety przedmiotów, rzeczników papierowych oraz innych rzeczy, niż wyznaczony specjalny papier toaletowy AQUA SOFT umieszczony obok toalety.

  2. Ręczniki papierowe – po umyciu rąk ręcznik papierowy wrzucamy do kosza na śmieci znajdującego się obok umywalki. Występuje całkowity zakaz wrzucania ręcznika do miski ustępowej WC

 

NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO OPISANYCH POWYŻEJ ZASAD KORZYSTANIA Z TOALETY MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEJ ZATKANIA , Z KTÓRYM TO WIĄŻE SIĘ INGERENCJA NAPRAWY PRZEZ OPRÓŻNIENIE MIESZANKI POWIETRZA Z KOMORY I JEJ PONOWNYM NAPEŁNIENIU . KOSZT TEN BĘDZIE NASTĘPSTWEM ZAPŁATY ZA USŁUGĘ 1500 PLN PRZEZ OSOBĘ , KTÓRA NIE DOSTOSUJE SIĘ DO W/W ZAPISU.

 

 1. Każdy uczestnik sesji w komorze normobarycznej powinien ze sobą wynieść zgromadzone śmieci i następnie wyrzucić je do kosza znajdującego się w poczekalni.

 2. W komorze normobarycznej występuje całkowity zakaz spożywania jedzenia oraz picia napojów alkoholowych

 3. Sesja dzienna jak i nocna w komorze normobarycznej odbywa się w godzinach ustalonych .

  1. Sesja dzienna 2 godzinna składa się z pobytu w komorze normobarycznej w czasie 1h 50m. Pozostałe 10 minut rezerwuje się na wejście i wyjście z komory Sesje dzienne odbywać się będą od 9.00–do 21.00. Każdy uczestnik sesji dziennej zobowiązany jest do przyjścia min. 10 minut przez seansem.

   1. Spóźnienie na sesje dzienną jest akceptowalne , z tym że uczestnik przyjmuje do wiadomości, że będzie wpuszczony po 30 minutach od momentu wprowadzenia przez obsługę innych uczestników sesji dziennej.  Sesja dzienna nie wydłuży się automatycznie , tylko uczestnik spóźniony będzie wypuszczony z komory normobarycznej wraz z grupa o godzinie ustalonej zakończeniem sesji dziennej.

   2. Usługodawca pozostawia sobie prawo do manewrowania ustalonymi godzinami jak np. Ich usuwania , dodawania etc

  2. Sesja nocna 10 godzinna odbywa się w godzinach 21.00 do 7.30 . Uczestnik zobowiązany jest do przybycia 10 minut wcześniej , aby zapoznać się z obowiązującymi zasadami sesji nocnej i przejść stosowne przeszkolenie . W razie niebezpieczeństwa podaje się numer do kontaktu 509 420 111

  3. Rezerwacja telefoniczna następuje po uiszczeniu opłaty za sesję . Brak uiszczenia opłaty za sesję nie wiąże właściciela komory normobarycznej do wykonania usługi i rezerwacji terminu. 

  4. Opłaty za sesję dzienne, nocne , opłaty karnetowe oraz wynajmowanie komory normobarycznej ustala właściciel .

  5. Brak przybycia na sesje do komory normobarycznej nie wiążę się ze zwrotem zapłaty za usługę.

  6. W przypadku nieuzasadnionego podjęcia działania wciśnięcia przycisku awaryjnego, osoba pokrywa koszty ponownego napełnienia a usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wykupionej usługi, ani też do udzielania rabatów.

 

                 9. Dla bezpieczeństwa w komorze normobarycznej oraz poczekalni umieszczone są kamery , które

            rejestrują prawidłowo spędzony czas podczas sesji . Osoba korzystająca z usług akceptuje monitorowanie 

            przebiegu sesji jak również pobyt w poczekalni podczas pracy kamer . Ze względów bezpieczeństwa w

            komorze normobarycznej umieszczone są kamery. Każdy uczestnik decydujący się na korzystanie z usługi

            wyraża zgodę na rejestrowanie pobytu w komorze normobarycznej.

 

            10. Podczas uczestnictwa w sesjach występuje całkowity zakaz nieuzasadnionego wciśnięcia przycisku                        bezpieczeństwa jak również ingerowania w parametry komory normobarycznej wyświetlonych na

            wyświetlaczach . Każdorazowa próba ingerencji w parametry komory normobarycznej wiązać się będzie z

            obciążeniem osoby ingerującej kwotą 1500 PLN , która uiszczona zostać musi niezwłocznie . Jedyny wyjątek

            stanowi uzasadnione użycie przycisku bezpieczeństwa podczas sytuacji zagrażającej życiu ( kataklizmy ,

            pożary, powodzie i inne zjawiska zdefiniowane jako żywioły ) oraz sytuacje zagrażające bezpośredniej

            ingerencji pogotowia ratunkowego.

 

11. Administratorem danych osobowych jest firma Bikom Sp. Z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Ludowa 42 o numerze NIP 6292482692 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000695154. Zakupując jednorazowe wejście , karnet, pobyt nocny lub wynajmując komorę na określony czas klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w firmie BIKOM Sp. Z o.o i tym samym oświadcza , że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług i nie wnosi żadnych uwag.

 

            12.Każdy klient zakupując usługę , która oferowana jest w portfelu usług BIKOM Sp. Z o.o. i tym samym           

            decydując się na pobyt w komorze korzysta z niej na własną odpowiedzialność .

 

a. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdrowie pacjentów korzystających z komory normobarycznej i nie jest zobowiązany posiadać wiedzę o przeciwskazaniach korzystania z komory przy dolegliwościach lub chorobach , które posiada klient.

                        b. Każdy klient zakupujący usługę pobytu w komorze normobarycznej potwierdza zapoznanie się z                    regulaminem , procedurami obowiązującymi w firmie Bikom Sp. Z o.o. i akceptuje je w pełni.

c.W przypadku zakupu karnetów na czas określony z ilością 3,5 oraz 10 wejść jak również zakupu w formie prezentów karnetów specjalnych oraz promocyjnych klient akceptuje w pełni określony czas do ich wykorzystania w w całości komorze normobarycznej znajdującej się w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Ludowa 42 na przełomie 3 miesięcy licząc od daty zakupu.Karnety posiadają określony termin ważności , natomiast po terminie nie podlegają wymianie , ani zwrotowi.

i.W przypadku niewykorzystania karnetu w całości, po upływie 3 miesiące karnet przepada ( ulega przedawnieniu ) , natomiast w przypadku częściowego wykorzystania karnetu ulega przedawnieniu pozostała niewykorzystana część.

ii. W przypadku promocyjnych karnetów występujących formie prezentów lub uzyskanych  przez klientów jako wygrane/uzyskane na różnorodnych aukcjach charytatywnych, wymienione karnety posiadają okres ważności do 2 miesiące od daty organizowanego iventu.

iii. Zakupione karnety, jak również otrzymane karnety promocyjne na różnorodnych aukcjach nie podlegają wymianie na gotówkę.

iiii. Klient wyraża zgodę na powiadomienia sms na podany przez niego numer telefonu o odwołanych sesjach normobarycznych oraz zmianach istotnych wpływających na jakość świadczenia usług. Dotyczy to również wszelakich zmian związanych z funkcjonowaniem komory normobarycznej wpływającej na jakość świadczenia usług. Klient jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie numeru telefonu pod rygorem uznania , że został poinformowany.

 

13. Odstąpienie od umowy po wprowadzonych zmianach w regulaminie

a.Odstąpienie umowy , po zmianach w regulaminie świadczenia usług w komorze normobarycznej może nastąpić do 14 dni od momentu jego publikacji w postaci skutecznego doręczenia pisemnego Oświadczenia o braku akceptacji nowego regulaminu ( Oświadczenie o braku akceptacji regulaminu korzystania z komory normobarycznej oraz sprzedaży usług ) na adres Bikom Sp. Z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Ludowa 42 o numerze NIP 6292482692 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000695154

13. Zmiana  Regulaminu  obowiązuje od dnia 17.08.2021         

 

 

 

 

KUPUJĄC USŁUGĘ I WEJŚCIE DO KOMORY NORMOBARYCZNEJ, OSOBA AKCEPTUJE ZASADY oraz REGULAMIN

 

ORAZ KORZYSTA Z ZASOBÓW KOMORY NORMOBARYCZNEJ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 

 

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW SESJI W KOMORZE NORMOBARYCZNEJ

 

 

 1. Osoby korzystające z sesji w komorze normobarycznej muszą przestrzegać zasad określonych w zapisach regulaminu i postanowień korzystania z toalety WC, maszyny do produkcji wody Red-ox oraz innych postanowień .

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań dostępny jest po podanym poniżej numerem telefonu określonym jako emergency call number , która posiada osoba dyżurująca pełniąca funkcję osoby dbającej o prawidłowy i komfortowy przebieg sesji w komorze normobarycznej

 

 1. W razie jakichkolwiek zdarzeń osoba korzystające z sesji w komorze normobarycznej zobowiązane są w pierwszej kolejności powiadomienia osoby dyżurującej.

 

 

 

EMERGENCY CALL NUMBER

509 420 111